Skip to main content

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Betongfabriken jobbar efter ett kvalitetssäkringsprogram som uppfyller kraven i europastandarden EN 206-I gällande tillverkarens ansvar för produktionskontroll.

Egenkontrollen omfattar alla åtgärder som fordras för att bibehålla betongens och betongprodukternas egenskaper i överensstämmelse med specificerade krav, samt uppnå full spårbarhet avseende ingående delmaterial.

Vi har ett kvalitetslaboratorium för att klara vårt arbete med egenkontroll av produktion och färdiga produkter, samt för kontroll av betongtillverkningen.

I labbet testas och analyseras t ex ballastmaterialet; d v s sand sten och grus. Det torkas och siktas på särskilda dukar. Resultaten studeras och analyseras. Vi gör och dokumenterar eventuella korrigeringar.

Vi gör provtryckning av betongprover i en datastyrd tryckpress. Resultaten behandlas i ett statistikprogram som ligger till grund för en kvalitetsbedömning. Detta sker kontinuerligt och systematiskt och följer alla projekt i betongfabriken.
På labbet utvecklas också nya produkter och metoder som ska användas i vår produktion av kundanpassade lösningar.

Våra riktlinjer

Kvalitetspolicy

– Betongfabriken står för kvalitet. Kvalitetsbegreppet är en del av vår affärsidé.
– Betongfabrikens högsta mått på kvalitet är våra kunders tillfredsställelse.
– Betongfabrikens kunder skall känna förtroende för oss, vår långa och djupa erfarenhet samt vår tillgång till spetskunskaper inom vårt verksamhetsområde.
– Utveckling av produkter, personal och kvalitetssäkringsprogram syftar till att öka vår lönsamhet och förstärka det prefabricerade byggandets konkurrenskraft på svensk marknad.

Miljöpolicy

Miljöarbetet vid Betongfabriken är starkt integrerat i verksamheten genom – val och utveckling av delmaterial, produkter, processer och transportsystem som ger det bästa miljövalet för det prefabricerade byggandet.
– hushållning med naturresurser samt begränsa avfall och föroreningar.
– att betrakta lagar och förordningar som minimikrav och ständigt bedriva förbättringsarbete utifrån uppställda miljömål.
– att uppmana och engagera personal och medarbetare till ökat ansvars för den gemensamma miljön i sitt dagliga arbete, genom utbildning och information.
– uppföljning, utvärdering och öppen redovisning av Betongfabrikens arbete för hållbar utveckling.

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöarbetets mål är att säkerställa och utveckla en arbetsmiljö som inte utsätter våra medarbetare för ohälsa eller olycksfall samt att främja arbetsglädje, trivsel och kamratskap.
– Lagstiftning och partsöverenskommelser är minimikrav.
– En bra arbetsmiljö bidrar till företagets lönsamhet.
– Varje medarbetare har ett personligt ansvar för utformningen av sin egen arbetssituation samt förändrings- och utvecklingsinsatser som gäller det egna arbetet.