Betongfabriken

På Gång

Lastbil

Våra policies

Kvalitetspolicy
- Betongfabriken står för kvalitet. Kvalitetsbegreppet är en del av vår affärsidé.
- Betongfabrikens högsta mått på kvalitet är våra kunders tillfredsställelse.
- Betongfabrikens kunder skall känna förtroende för oss, vår långa och djupa erfarenhet samt vår tillgång till spetskunskaper inom vårt verksamhetsområde.
- Utveckling av produkter, personal och kvalitetssäkringsprogram syftar till att öka vår lönsamhet och förstärka det prefabricerade byggandets konkurrenskraft på svensk marknad.

Miljöpolicy
Miljöarbetet vid Betongfabriken är starkt integrerat i verksamheten genom - val och utveckling av delmaterial, produkter, processer och transportsystem som ger det bästa miljövalet för det prefabricerade byggandet.
- hushållning med naturresurser samt begränsa avfall och föroreningar.
- att betrakta lagar och förordningar som minimikrav och ständigt bedriva förbättringsarbete utifrån uppställda miljömål.
- att uppmana och engagera personal och medarbetare till ökat ansvars för den gemensamma miljön i sitt dagliga arbete, genom utbildning och information.
- uppföljning, utvärdering och öppen redovisning av Betongfabrikens arbete för hållbar utveckling.

Arbetsmiljöpolicy
Arbetsmiljöarbetets mål är att säkerställa och utveckla en arbetsmiljö som inte utsätter våra medarbetare för ohälsa eller olycksfall samt att främja arbetsglädje, trivsel och kamratskap.
- Lagstiftning och partsöverenskommelser är minimikrav.
- En bra arbetsmiljö bidrar till företagets lönsamhet.
- Varje medarbetare har ett personligt ansvar för utformningen av sin egen arbetssituation samt förändrings- och utvecklingsinsatser som gäller det egna arbetet.


<< tillbaka till Kvalitet, miljö och arbetsmiljö